“Everyone has the right to a nationality”
SELECT LANGUAGE
  • English
  • français
  • Deutsch
  • italiano
  • español
  • srpski
  • polski
  • русский
  • slovenská

PODPISZ PETYCJĘ w sprawie ochrony praw bezpaństwowców w Europie

Test petycji:

Do przywódców państw europejskich,

Obecnie w Europie żyje około 600.000 bezpaństwowców, w tym wielu migrantów tkwiących bezustannie w prawnej próżni. Osoby te pilnie potrzebują naszej pomocy. Prosimy o to, aby:

1) do 2014 roku wszystkie państwa europejskie przystąpiły do Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 roku

2) w przeciągu 2014 roku wszystkie państwa, w których nie funkcjonuje procedura identyfikacji bezpaństwowców zobowiązały się do wprowadzenia takich procedur do końca roku 2016.

PETYCJĘ PODPISAŁO JUŻ 2 OSÓB

Czego dotyczy Kampania?

Prowadzone ostatnio badania pokazują, że brak odpowiednich mechanizmów krajowych, w ramach których bezpaństwowcy mogą uregulować swój status, naraża ich na naruszenie szeregu podstawowych praw człowieka. Wiele osób bez obywatelstwa jest zmuszonych do życia na skraju nędzy, bez dachu nad głową.  Inni są długoterminowo pozbawiani wolności w ramach detencji administracyjnej, pomimo braku realnej możliwości powrotu do kraju pochodzenia. Jedynie nieliczni mogą przełamać ten błędny krąg, pozostali tkwią zaś w prawnej próżni przez lata.

Z Twoim poparciem możemy pomóc bezpaństwowcom - niewidzialnym dla państwa - wyjść z cienia i zagwarantować, by osoby pozbawione obywatelstwa były traktowane z szacunkiem i godnością, których do tej pory nie doświadczały. Fakt, iż obecnie w Europie żyje około 600.000 bezpaństwowców pokazuje, że działania na ich rzecz powinny być podejmowane już od dłuższego czasu. Nadeszła pora by podjąć odpowiednie kroki, a nasza Kampania jest jednym z aspektów udzielenia bezpaństwowcom stosownego wsparcia.

Europejska Sieć na rzecz Bezpaństwowców jest podmiotem społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszającym 53 organizacje członkowskie z ponad 30 państw, które zajmują się problematyką bezpaństwowości w Europie. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do obywatelstwa, a osoby obywatelstwa pozbawione zasługują na adekwatną ochronę ze strony państwa – w tym przyznanie im prawa do uregulowania swojego statusu prawnego, jak i danie im możliwości korzystania z podstawowych praw obywatelskich, socjalnych, kulturalnych, zgodnie z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, także dzięki działaniom podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, z satysfakcją odnotowujemy zmianę w kierunku coraz szerszego uznania konieczności podejmowania wspólnych działań w celu zwalczania bezpaństwowości na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Poczynając od grudnia 2011 roku 17 państw przystąpiło do jednej bądź obu Konwencji ONZ w sprawie bezpaństwowości. W październiku 2012 roku Unia Europejska zobowiązała się, iż wszystkie Państwa Członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły (Estonia, Cypr, Malta i Polska) przystąpią do Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 roku.

Niemalże powszechna ratyfikacja Konwencji przez państwa Unii Europejskiej pokazuje pozorne istnienie silnego, regionalnego mechanizmu ochrony bezpaństwowców. Jeśli jednak zagłębimy się trochę bardziej w tą tematykę, okaże się, że tylko w nielicznych krajach członkowskich istnieje funkcjonująca procedura identyfikacji bezpaństwowców, pozwalająca na realizację ich praw w praktyce. Powyższe poddaje w wątpliwość fakt, jakoby Europa mogła uważać się za przykład dla reszty świata. Ratyfikacja Konwencji jest pierwszym, niezbędnym krokiem, za którym musi jednak iść wprowadzenie procedur identyfikacji, które to procedury mają zasadnicze znaczenie w zakresie pomocy bezpaństwowcom.

ENS rozpoczęło w całej Europie Kampanię nakierowaną na poprawę standardów ochrony bezpaństwowców. Kampania, zbiegająca się w czasie z 60-tą rocznicą przyjęcia Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 roku, gromadzi wiele podmiotów zaangażowanych w kwestię bezpaństwowości i pokazuje ludzki wymiar tego problemu. Kulminacją Kampanii będzie organizacja dnia na rzecz zwalczania bezpaństwowości w Europie, ustalonego na dzień 14 października 2014 roku. W tym dniu petycja zostanie przekazana władzom państw europejskich.