“Everyone has the right to a nationality”
SELECT LANGUAGE
  • English
  • français
  • Deutsch
  • italiano
  • español
  • srpski
  • polski
  • русский
  • slovenská

PODPÍŠTE PETÍCIU na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti v Európe

TEXT PETÍCIE:

Európskym lídrom,

Okolo 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti žije dnes v Európe, vrátane mnohých migrantov uviaznutých vo večnom zabudnutí. Tieto osoby urgentne potrebujú našu pomoc. Žiadame, aby:

1) Všetky európske štáty pristúpili k Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti do konca roku 2014

2) Všetky európske štáty bez efektívneho konania na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti vyslovia počas roku 2014 jasný záväzok na podniknutie krokov na zavedenie takéhoto konania do konca roku 2016.

O ČO IDE?

Nedávny výskum ukázal, že absencia možnosti pre osoby bez štátnej príslušnosti upraviť si svoj právny status ponecháva tieto osoby vystavené značnému porušovaniu ich ľudských práv. Veľa osôb bez štátnej príslušnosti trpí nedostatkom a žije na hranici chudoby často až v bezdomoveckých podmienkach. Iní sú vystavení dlhodobému a často opakovanému umiestneniu v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov napriek tomu, že nie je možné ich vyhostiť. Len máloktorým sa podarí prelomiť tento cyklus, a dôsledkom je, že mnohí sa nachádzajú v právnom limbe dlhé roky.    

Aj s Vašou pomocou môžeme vyviesť európskych právnych duchov z tieňa a zabezpečiť, aby s osobami bez štátnej príslušnosti bolo zaobchádzané s rešpektom a dôstojne. Fakt, že v dnešnej Európe naďalej žije odhadom 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti ukazuje, že táto akcia je dávno oneskorená. Je najvyšší čas konať a toto je jeden zo spôsobov ako pomôcť vyriešiť problém.

Európska sieť na podporu osôb bez štátnej príslušnosti (ENS) je aliancia občianskej spoločnosti združujúca 53 členských organizácií vo viac ako 30 krajinách snažiacich sa vyriešiť problém apolitizmu v Európe. Veríme, že všetky ľudské bytosti majú právo na štátne občianstvo, a že tí, ktorí ho nemajú sú všetci oprávnení požívať adekvátnu ochranu – vrátane práva upraviť svoj právny status a požívať základné občianske, sociálne a kultúrne práva, ktoré im prináležia podľa ľudsko-právnych dokumentov.

V posledných dvoch rokoch, aj vďaka tlaku zo strany občianskej spoločnosti, nastal vítaný posun smerom k väčšiemu uznaniu potreby cielenej akcie na odstránenie apolitizmu na globálnej, regionálnej ako aj národnej úrovni. Od decembra 2011 sedemnásť štátov pristúpilo k jednému alebo obom dohovorom OSN týkajúcim sa osôb bez štátneho občianstva. V októbri 2012 sa Európska únia zaviazala k tomu, že všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili (Estónsko, Cyprus, Malta a Poľsko) pristúpia k Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954.

Táto blížiaca sa univerzálna ratifikácia členskými štátmi EÚ zdanlivo naznačuje existenciu silného regionálneho režimu ochrany osôb bez štátnej príslušnosti. Ale keď nazrieme pod povrch nájdeme znepokojivú realitu, ktorá ukazuje, že len hŕstka európskych štátov zaviedla existujúci mechanizmus na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti, aby tak štát mohol následne implementovať svoje záväzky v praxi vo vzťahu ku konkrétnym osobám. Tento fakt spochybňuje akýkoľvek zámer Európy dávať sa za príklad zvyšku sveta v tomto smere. Ratifikácia dohovorov je základný prvý krok, avšak za týmto krokom musí nasledovať zavedenie efektívnych konaní na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré sú kľúčové preto, aby tieto osoby mohli požívať všetky práva, ktoré im predmetné dohovory garantujú.

ENS odštartovala paneurópsku kampaň na zlepšenie ochrany osôb bez štátnej príslušnosti v Európe. V čase kedy budeme oslavovať 60-te výročie prijatia Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, táto kampaň spojí široké spektrum hráčov a dá problematike apolitizmu ľudskú tvár. Kampaň vyvrcholí v deň cielenej akcie proti apolitizmu po celej Európe 14-teho októbra 2014, a pri tej príležitosti bude aj táto petícia predložená európskym lídrom.