“Everyone has the right to a nationality”
SELECT LANGUAGE
  • English
  • français
  • Deutsch
  • italiano
  • español
  • srpski
  • polski
  • русский
  • slovenská

POTPIŠITE PETICIJU za zaštitu lica bez državljanstva u Evropi

TEKST PETICIJE:

Evropskim liderima i liderkama,

Danas u Evropi živi oko 600.000 lica bez državljanstva među kojima su i mnogi migranti, koji se nalaze u trajnom vakumu. Hitno im je potrebna naša zaštita. Tražimo:

1) Da do kraja 2014. godine sve države Evrope pristupe Konvenciji o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine

2) Da se tokom 2014. godine sve države Evrope bez funkcionalnog postupka za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva obavežu da će preduzeti neophodne korake u cilju propisivanja tog postupka do kraja 2016. godine.

2 LJUDI JE VEĆ POTPISALO PETICIJU

O ČEMU JE REČ?

Nedavno istraživanje pokazalo je da nedostatak načina na koji lica bez državljanstva mogu da regulišu svoj status dovodi ta lica u rizik od kršenja niza ljudskih prava. Mnoga lica bez državljanstva su siromašna ili primorana da spavaju na ulici. Drugi se nalaze u dugotrajnom imigracionom pritvoru uprkos tome što nemaju izgleda za povratak u zemlju porekla. Samo mali broj je u mogućnosti da prekine ovaj krug dok većina ostaje u pravnom vakumu.

Uz vašu podršku, možemo izvesti iz senke pravne duhove Evrope i obezbediti da se sa licima bez državljanstva postupa sa poštovanjem njihovog dostojanstva, što do sada nije bio slučaj. Činjenica da u Evropi danas još uvek živi oko 600.000 lica bez državljanstva  pokazuje da se na akciju odavno čeka. Sada je vreme za akciju i ovo je jedan od puteva koji vodi ka rešavanju problema.

Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) je udruženje organizacija civilnog društva sa 53 članice u više od 30 zemalja posvećenih rešavanju pitanja apatridije u Evropi. Verujemo da svako ima pravo na državljanstvo, a da lica koja nemaju državljanstvo u svakom slučaju imaju pravo na adekvatnu zaštitu – uključujući i pravo da regulišu svoj status i uživaju svoja osnovna građanska, ekonomska, socijalna i kulturna prava u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava.

Tokom poslednje dve godine, zahvaljujući i aktivnostima civilnog društva, došlo je do pomaka u pravcu veće prepoznatljivosti potrebe za organizovanijom akcijom na rešavanju pitanja apatridije na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Od decembra 2011. godine, 17 država je pristupilo jednoj ili obema konvencijama Ujedinjenih nacija o licima bez državljanstva. U oktobru 2012. godine, Evropska unija se obavezala da će sve države članice koje to do sada nisu učinile (Estonija, Kipar, Malta i Poljska) pristupiti Konvenciji o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine.

Skoro univerzalna ratifikacija od strane država članica Evropske unije naizgled ukazuje na postojanje jakog regionalnog režima zaštite od apatridije. Međutim, ako se zagrebe malo dublje, uznemirava činjenica da u jako malom broju država Evrope postoji funkcionalni postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva koji im omogućava da ispune svoje preuzete obaveze u praksi. Ovo dovodi u pitanje svaku pomisao da Evropa može da bude dobar primer ostatku sveta. Ratifikovanje konvencija jeste bitan prvi korak ali posle njega mora da usledi propisivanje postupka za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva koji je od ključnog značaja za zaštitu ovih lica.

ENS je pokrenula panevropsku kampanju za unapređenje zaštite lica bez državljanstva u Evropi. Planirana da se sprovede istovremeno sa obeležavanjem šezdesetogodišnjice Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine, ova kampanja će okupiti širok spektar aktera i približiće problem apatridije velikom broju ljudi. Kampanja će dostići vrhunac 14. oktobra 2014. godine kada će se širom Evrope organizovati akcije za borbu protiv apatridije, i kada će se ova peticija predati evropskim liderima i liderkama.